Warunki korzystania

Na niniejszym portalu edukacyjnym świadkowie historii opowiadają o swoich osobistych przeżyciach w okresie nazizmu. Podczas korzystania z portalu prosimy uwzględnić prawa osobiste autorów relacji. Prosimy korzystać z treści platformy tylko w celach edukacyjnych oraz badawczych i nie publikować ich w innych miejscach w Internecie.

Warunki korzystania z platformy

Aby korzystać z platformy „Wojna i pamięć“, należy się zarejestrować i zaakceptować poniższe warunki korzystania z portalu.

  1. Ogólne

Platforma edukacyjna „Wojna i pamięć“ (w skrócie: platforma) została stworzona przez Wolny Uniwersytet w Berlinie (dalej w skrócie: operator platformy) pod względem technicznym i Ośrodek KARTA pod względem merytorycznym na zlecenie Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (w skrócie: EVZ).

Platforma zawiera wywiady biograficzne z byłymi robotnicami i robotnikami przymusowymi, propozycje zadań, teksty, zdjęcia oraz dokumenty uzupełniające te wywiady (w skrócie: treści).

  1. Cele korzystania z platformy

Platforma służy edukacji i badaniom oraz innym zadaniom osób lub instytucji publicznych, które w razie pytań ze strony operatora platformy wykażą uzasadnione zainteresowanie tematem. Platforma ma przede wszystkim umożliwić nauczanie w oparciu o zawarte w niej treści.

Użytkownik platformy jest zobowiązany do uwzględniania praw osobistych świadków historii.

  1. Prawa ochronne

Ochrona platforma obejmuje prawa autorskie i prawa osobiste, w szczególności osób relacjonujących i prowadzących wywiady, Fundacji EVZ i operatora. Metadane, materiały i dokumenty mieszczące się na platformie oraz jej oprogramowanie są chronione przez prawa autorskie i prawa operatora platformy.

  1. Rejestracja i zakładanie kont użytkownika

Korzystać z platformy można po imiennej rejestracji na stronie domowej www platformy. Rejestrować mogą się osoby, które chcą korzystać z platformy w celach wymienionych w punkcie nr 5. Danych dostępu nie wolno przekazywać osobom trzecim. W przypadku nadużyć operator jest uprawniony do zablokowania konta lub podjęcia dalszych kroków prawnych.

Jeśli użytkownikami platformy są edukatorzy, mogą oni zakładać oddzielne, pojedyncze konta dla uczniów w obrębie własnego konta (dalej: konta uczniów). Edukatorzy zakładają konta uczniów w sposób zanonimizowany, nie podając operatorowi platformy danych osobowych uczniów.

Uczeń podczas pierwszego logowania zmienia hasło, tak więc edukator ma wgląd w efekty pracy ucznia nad zadaniami tylko po jego zaproszeniu. Przed założeniem kont edukator wyjaśnia uczniom warunki korzystania z platformy, szczególnie w odniesieniu do praw autorskich i osobowych, oraz związane z tym ograniczenia w użytkowaniu.

  1. Dopuszczalne użytkowanie

Platforma i jej treści mogą być używane tylko w celach edukacyjnych oraz badawczych, szczególnie przez nauczycieli i uczniów, ale również przez studentów, naukowców, instytucje badawcze oraz inne placówki naukowe i publiczne. Użytkownicy mogą korzystać z dostępnych relacji (w formie obrazu i dźwięku), transkrypcji wywiadów, ich tłumaczeń, biografii, zdjęć i dokumentów. Przy zachowaniu powyższych celów do możliwych form użytkowania należy np. wydrukowanie tekstów i zdjęć z platformy bądź ich prezentacja w trakcie lekcji. Nie zezwala się na powielanie tych treści, przekazywanie ich osobom trzecim, dokonywanie w nich zmian, upowszechnianie w Internecie albo publiczne udostępnianie. Niniejsze warunki użytkowania nie ograniczają użytkowania dopuszczalnego na podstawie stanowionego prawa.

  1. Prawa osobiste i zakazy

Podczas korzystania z platformy użytkownik jest zobowiązany do uwzględniania praw osobistych świadków historii, a więc nieupowszechniania chronionych danych i nienaruszania interesów tych osób.

Zabrania się wykorzystywania treści w celu zniesławiania ofiar nazizmu, negacji nazistowskich zbrodni, podżegania, propagowania rasistowskich albo nacjonalistycznych haseł i poglądów.

  1. Odpowiedzialność cywilna

Użytkownik zapewnia, że wykorzystane treści używane będą tylko w obrębie platformy edukacyjnej. Zobowiązany jest dokonać wszelkich starań, aby zapobiec nadużyciom w użyciu treści przez osoby trzecie. Użytkownik poinformuje w trybie pilnym operatora platformy o przypadkach nadużycia i będzie wspierał go w uznaniu praw na drodze prawnej i pozaprawnej, udzieli wymaganych informacji oraz udostępni stosowne dokumenty, załączniki itd.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Niezależnie od podstaw prawnych, roszczenia odszkodowania wobec operatora platformy są wykluczone poza sytuacjami, gdy operator, jego reprezentanci prawni albo pomocnicy wykonujący jego zobowiązania dopuścili się zaniedbań umyślnie albo działali rażąco niedbale. Niniejsze wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń odszkodowania, które wynikają z zagrożenia życia i zdrowia, uszkodzeń ciała, z udzielonej gwarancji jakości albo podstępnego przemilczenia wad przez operatora. Fundacja EVZ i operator nie odpowiadają za wypowiedzi, które padają w relacjach świadków historii umieszczonych na platformie.

  1. Prawo stosowane i warunki końcowe

Ponieważ dane związane z użytkowaniem przetwarzane są na serwerze Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, stosuje się w odniesieniu do nich prawo niemieckie. Miejscem realizacji i wyłącznego stanowienia prawa, o ile prawnie dopuszczalne, jest Berlin. Operator platformy zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania ze skutkiem na przyszłość.